Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva o ukladaní odpadu r.2011
  Skládka odpadov Livinské Opatovce
 2. Kúpna zmluva č.17/2011
  Zberné suroviny, a.s,závod Topoľčany
 3. Zmluva č.13/2011 SKTO zo dňa 17.3.2011
  o poskytovaní hromadných údaj.z katastra neh.
 4. Zmluva o zabezpečení odboru elektroodpadu
  TOP Electrolnic, s r.o. Bratislava
 5. Kúpna zmluva 1
 6. Zmluva č.8/2011
  o poskytnutí služby odberu a zneškod.odpadu skládkovaním
 7. Dohoda č.24/§50j/2011/NP
  UPSVaR Topoľčany
 8. Zmluva o odvoze a zneškodňovaní veľkoobjem.odpadu
  Marián Šobáň - Firma Víno
 9. Kúpna zmluva z 18.11.2011
 10. Zmluva o zabezpeč.opatrovateľskej služby
  Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
 11. Zmluva o spolupráci č.618/2011/Ob.
  Realizácia zberu odpadov z obalov
 12. Dohoda číslo 24/§51/2012
  UPSVaR Topoľčany
 13. Dohoda číslo 33/§50j/2012/NP
  UPSVaR Topoľčany
 14. Pavol Blaška, Topoľčany
  Zmluva č.1/2012 o poskytovaní služieb BOZPaOPP
 15. dohoda 120/§51/2012
  UPSVaR Topoľčany
 16. Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2013
  OŠK Závada
 17. Dohoda číslo 13/§50j/2013/NP
  UPSVaR Topoľčany
 18. Dohoda číslo 3/§50j/NS/2013/NP VATP-2
  UPSVaR Topoľčany
 19. Zmluvy Nájomné byty su v sekcii
  Hlavné menu-obec-zmluvy nájomné byty
 20. Zmluva o dielo
  Kamerový systém Obce Závada
 21. Zmluva o poskytnutí služby
  zabezpečenie prezentácie v mlyne
 22. Zmluva o dielo
  Rekonštrukcia MR
 23. Zmluva kúpna
  medzi BH Site Management, s.r.o.
 24. Nájomná zmluva
  medzi BH Site Management, s.r.o.
 25. Prílohy k zmluvám
  medzi BH Site Management,s.r.o.
 26. Dohoda o zabezpečení podmienok absolv.praxe
  zo dňa 19.09.2013
 27. Zmluva o poskytnutí služby
  odb.prehliadky a funkčné skúšky kamer.systému
 28. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  Nájomné byty
 29. zmluva č.10303/26120130025
  Aktivizujúce metódy vo výchove
 30. zmluva o dielo rekonšt.strechy MŠ
  rekonš.strechy a ost.prác MŠ
 31. Zmluva o dielo
  rekonštrukcia verejného osvetlenia
 32. Zmluva o prenájme a spolupráci s DHZ Závada
 33. Zmluva o dielo projektová dokumentácia MI
  textový dokument
 34. Zmluva o dielo rekonšt.strechy MŠ
  zateplenie obvod.plášťa a ost.dohod.prác
 35. Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2014-Výstavba detského ihriska v obci Závada
 36. Zmluva o dielo-Playsystem,s.r.o.:Detské ihrisko v obci Závada
 37. Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  zrušenie zmluvy zo dna 17.2.2014
 38. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  číslo: 08041902 Place reality, s.r.o.
 39. Kúpna zmluva
  č.08042001 Place reality s.r.o.
 40. Zmluva o poskytnutí dot.z rozpočtu 1_2015
  DHZ
 41. Zmluva o poskytnutí dot.z rozpočtu 2_2015
  OŠK
 42. Zmluva č.25/2015-PZS
  poskytovanie pracovnej zrdravotnej služby
 43. Zmluva o poskytnutí dot. z rozpčtu 3_2015
  CVČ ZŠ sv.Ladislava Topoľčany
 44. Zmluva o nájme NB
  prenájom nebyt.priestorov v MŠ na výučbu
 45. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
  audit za rok 2015
 46. Zmluva o dielo 1/2015
  Zníženie energ.náročnosti prostredníctvom inovácie vykurovacieho systému MŠ
 47. Zmluva o dielo 2/2015
  Zníženie energ.náročnosti prostredníctvom inovácie vykurovacieho systému MŠ-rekonštr.podláh a úpravy
 48. Zmluva o poskytovaní služby
  pri zbere odpadov, INTA, s.r.o.
 49. Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-293-013/2015
  hasičský automobil IVECO
 50. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
  č.08042001-Place reality s.r.o.
 51. Záložná zmluva č.400/489/2015
  ŠFRB a Obec Závada
 52. Zmluva o dielo - kamerový systém v obci Závada
  Oldřich Matiaska TECH-ART
 53. zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
  č.1/2016/31 CVČ ZŠ Tribečská Topoľčany
 54. Zmluva o dielo z 5.2.2016
  Oprava šatní a soc. zariadení na futb.štadióne
 55. Výkaz-výmer k zmluve o dielo z 5.2.2016
 56. Zmluva o poskytnutí dotácie č.3/2016
  OŠK Závada
 57. zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
  č.2/2016/CVČ-57
 58. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.1/2016
 59. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.2/2016
 60. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.3/2016
 61. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.4/2016
 62. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.5/2016
 63. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.6/2016
 64. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.7/2016
 65. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.8/2016
 66. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.9/2016
 67. Zmluva o poskytnutí dotácie č.4/2016
  č.4/2016
 68. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.10/2016
 69. Zmluva o dielo č.2/2016
  Prístavba garáže k Obecnému úradu
 70. Zmluva o dodávke plynu
  na s.č.2
 71. Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
  na s.č.2
 72. Zmluva č.26609
  o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
 73. Nájomná zmluva o nájme bytu
  č.11/2016
 74. Zmluva o právnej pomoci
 75. Zmluva ZNR 01112016218
  Envi-pak
 76. Zmluva ZSE
  na odberné miesto s.č.2
 77. Dodatok č.1 k Zmluve ZSE
 78. zmluva o dielo č.O/210/2016
  METAL SERVIS Recycling s.r.o.
 79. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.2/2016
  Prístavba garáže k Obecnému úradu
 80. Záložná zmluva č.0108-PRB-2015/Z
  v prospech MDVaRR SR
 81. Dodatok č.2 k zmluve č.30/2002
  o odvoze a zneškodňovaní KO
 82. Zmluva o poskytnutí dotácie č.494/2016
  NSK č.494/2016
 83. Zmluva o poskytnutí dotácie č.498/2016
  NSK č.498/2016 koncert
 84. dodatok č.2 k nájomnej zmluve 3
 85. Zmluva o poskytnutí dotácie č.5/2016 CVČ-221
  ZŠ sv.Ladislava
 86. Zmluva o dielo z 2.11.2016
  Drevum, Žilina
 87. dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb
  Biznis ISDN Uni 200
 88. Zmluva o poskytnutí služby odbere a zneškodnení odpadu skládkovaním
  Skladka odpadu Bojná
 89. Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb
  Magio Internet M-ADSL
 90. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
  Mágio internet XL-ADSL
 91. Zmluva o poskytnutí dotácie č.2016/4/A
  MAS SOTDUM
 92. zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu
 93. zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu
  Dising. a.s. BA
 94. Obchodná zmluva č:2017ZM002
  ista Slovakia, s.r.o
 95. Príloha č.4 k obchodnej zmluve č.2017ZM002
  ista Slovakia, s.r.o špecifikácia rozúčtovania
 96. Dodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní KO
  Nehlsen_Eko
 97. Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2017/CVČ
  dotácia na 2.pol šk.r.2016/2017
 98. Zmluva o poskytnutí dotácie č.2/2017
  dotácia DHZ 2017
 99. Zámenná zmluva
  Obec Závada-Andrej Herda
 100. Zmluva o poskytnutí dotácie č.3/2017
  dotácia na rok 2017 OŠK
 101. Nájomná zmluva č.1_2017_opakovaná
 102. Nájomná zmluva č.2_2017_opakovaná
 103. Nájomná zmluva č.3_2017_opakovaná
 104. Nájomná zmluva č.4_2017_opakovaná
 105. Nájomná zmluva č.6_2017_opakovaná
 106. Nájomná zmluva č.7_2017_opakovaná
 107. Nájomná zmluva č.8_2017_opakovaná
 108. Nájomná zmluva č.9_2017_opakovaná
 109. Nájomná zmluva č.10_2017_opakovaná
 110. Nájomná zmluva č. 11_2017
  o nájme bytu č.105
 111. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
  za rok 2017
 112. Zmluva o poskytovaní služby - odvoz odpadu
  za rok 2017
 113. Zmluva o dielo č.1_2017
  stavebné úpravy MK 822A 822B
 114. Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 1/2017
  stavebné úpravy MK 822A 822B
 115. Zmluva o združení FP
  medzi obcami a SOTDUM
 116. Dohoda o zrušení zmluvy 1_2014
  OcU_DHZ
 117. Dohoda o zverení majetku do užívania
  01_dhz_2017
 118. Nájomná zmuva č.12_2017
  o nájme bytu č.204
 119. Zmluva o kontrolnej činnosti Ekotec
  kontrola detské ihriská v obci
 120. Nájomná zmluva pozemku p.č.1417/8
  Združenie urbárnikov obec Závada a Obec Závada
 121. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
  č.02 za s.č.259 OŠK
 122. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
  č.02 za s.č.152 OcÚ
 123. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
  č.02 za s.č.40 KD
 124. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
  č.02 za s.č.2 10BD
 125. Poistenie majetku a zodpov.za škoduPO
  Kamerový systém v obci
 126. Poistenie majetku proti poškodeniu
  Kamerový systém v obci
 127. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
  CVČ Sv.Ladislava Topoľčany
 128. Zmluva o nájme
  o nájme bytu č.103
 129. Kúpna zmluva
  Rímskokatolícka cirkev
 130. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
  č.2_2018/CVČ_163_006 CVČ Sv.Ladislava TO
 131. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
  č.3_2018_181_2 OŠK Závada
 132. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
  č.4_2018_180_002 DHZ Závada
 133. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
  č.5_2018_135_2 ZO jednoty dôchodcov Závada
 134. Zmluva o poskytnutí služieb
  virtuálna knižnica MŠ
 135. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
  za rok 2018
 136. Dohoda o zrušení zmluvy zo dňa 16.9.2003
  TJ Branko Závada - Obec Závada
 137. Zmluva o zverení majetku do užívania
  Obec Závada - OŠK Závada
 138. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
  OM: s.č.202 od 1.6.2018 do 31.5.2020
 139. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakadania s odpadmi z obalov
  Natur-Pack, a.s. Bratislava
 140. Zmluva o spracúvaní os.údajov
  KOMENSKY s.r.o.
 141. Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000948-003
  poskyt.dotácie zo ŠR_dobudovanie Prístavby
 142. Zadanie Prístavba garáže k Obecnému úradu
  rozpočet
 143. Zmluva o dielo č.2018/7-141
  dobudovanie prístavby garáže k Obecnému úradu
 144. Nájomná zmluva č.8_2018
  na byt č.204
 145. Kupna zmluva na p.č.228_5
  121_2018 Godál Jozef
 146. Kupna zmluva na p.č.228_2
  94_2018 Miroslav Gerhard
 147. Kupna zmluva na p.č.228_4
  3_2018 Božik Ľubomír
 148. TextilEco, a.s. OZ, Bratislava
  podstúpenie práv a povinnosti Oprávnenej osoby
 149. zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce
  CVČ Sv.Ladislava Topoľčany