Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Závada


Adresa úradu:


Obec Závada
Závada č. 152
955 01  Topoľčany

 

Telefón:


+421 38 539 03 22
+421 38 539 01 50

 

E- mail:  ocuzavada@stonline.sk

Web:     www.obeczavada.ocu.sk./sk./

 

Starosta obce: Ján Bajzík


Poverený zástupovaním starostu: Peter Zigo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Alena Bajzíková

Katarína Bajzíková

Dušan Herda

Roman Milata

Ing. Leopold Mišík

Peter Zigo

Marián ZubajHlavný kontrolór: Zdenka Guliková

 

Úradné hodiny:

 

         Pondelok              7.00      - 15.00

         Utorok                  7.00      -15.00

         Streda                   7.00      -15.00

         Štvrtok                  7.00      -15.00

         Piatok                   7.00      -15.00

 

Investíčne zámery obce pre rok 2014

 

1/ Prestava budovy ZŠ na nájomný bytový dom na základe- "Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve"

    zverejnenej na webovej  stránke pod statusom- zmluvy.

 

2/ Vybudovanie detského ihriska na základe projektu v rámci "Programu obnovy dediny" v  ceľkovej

    sume  3 994 € so spolufinancovaním obce. 5% / Hojdačky, kolísadlá,šmýkačka -mini zostava/.

 

3/ Kamerový systém II. etapa v rámci projektu MV SR so spolufinancovaním obce 20% v ceľkovej

    sume 6 879,60 €.

 

4/ Bezdrôtový rozhlas II. etapa v rámci projektu MF SR so spolufinancovaním obce v ceľkovej

    sume 8 000 €.

     Projekty pod bodom 2, 3, 4 podliehajú schválovaciemu procesu, preto sa termín realizácie nedá bližšie

     špecifikovať.

 

5/ Rekonštrikcia strechy MŠ so zateplením stropu z vlastných prostriedkov a dotácie v ceľkovej

    sume do 35 000 €. Predpoklad realizácie /júl, august/.

 

 

 

 

 

Knižnica obce Závada

V roku 1924 bola založená ľudová obecná knižnica. Záujem bol malý, pretože polovica obyvateľstva nevedela čítať. Obecná knižnica v tom čase obsahovala asi 50 zväzkov. Najväčší záujem v tom čase bol o Slovenské ľudové povesti. Počas jestvovania knižnice sa viackrát sťahovala na rôzne miesta. Najčastejšie bola popri základnej škole. V rokoch 1976 - 1990 na vtedajšom MNV Závada pracovali knižnice v Závade, vo Velušovciach a v Podhradí. Vďaka knihovníčkam pani Kohútovej, Zigovej a Novotnej všetky pracovali na veľmi dobrej úrovni. Mali dostatočný počet evidovaných čitateľov. Každý týždeň raz boli knižnice otvorené, kedy si mohli dospelí i deti vypožičať a vymeniť knihy. Najviac čitateľov bolo z radov detí a dospievajúcej mládeže.

Rok 1982 ( záznam z kroniky )

Miestnu ľudovú knižnicu v obci vedie s. Kohútová. Stav knižničného fondu je nasledovný: literatúra pre dospelých:

náučná – 528 zväzkov

krásna – 818 zväzkov

literatúra pre deti a mládež: - 427 zväzkov

spolu má knižnica 1770 zväzkov.

Hodnota knižného fondu je 33 500 Kčs. Knižnica má 110 čitateľov, z toho detí a mládeže je 83. V roku 1982 sa vypožičalo 1037 kníh, z toho náučnej 44 kusov, krásnej 315 kusov, pre deti a mládež 668 kníh. Okrem toho boli usporiadané 4 výstavky kníh, ktoré si prezrelo 500 účastníkov.

Rok 1983 ( záznam z kroniky )

Vedúca MĽK v Závade je s. Magda Kohútová. V tomto roku bolo uskutočnených 6 výstaviek kníh, spojených s besedami, na ktorých sa zúčastnilo 350 čitateľov. Knihy sa požičiavajú 2 hodiny týždenne. Knižnica má 10 dospelých čitateľov a 80 detí, spolu 90 čitateľov. Obsahuje 557 zväzkov náučnej literatúry, 888 zväzkov krásnej literatúry a pre deti a mládež je 545 zväzkov. Spolu má knižnica 1990 zväzkov kníh. Hodnota knižničného fondu je 42 804,65 Kčs. Počet výpožičiek v roku: náučnej 72 zväzkov, krásnej 229 zv., detskej 771 zv., spolu 1072 zv.

Tento stav pretrváva až do dnes číselne sa zmenili len počty zväzkov a čitateľov. Od 1. apríla 2011 je novou knihovníčkou obce Herdová Martina. Táto prebrala knižnicu na základe inventúry od predchádzajúcej knihovníčky.

V roku 2012 pribudlo do knižnice vyše 200 knižných titulov darom od občana z Topoľčian a v roku 2013 sa presťahovala  žiacka aj učiteľská kniznica  zo ZŠ Závada do obecnej knižnice. Po vyselektovaní to bude predstavovať viac ako 300 nových kníh,ktoré pribudnú do obecnej knižnice.

Tým, že knižnica má už viac ako 2000 zväzkov, naplno sa prejavuje priestorový problém knižnice.