Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Základná škola

Základná škola:

Z obdobia pred rokom 1921 sa nezachovali v obci žiadne dokumenty a iné pomôcky, ktoré by podali obraz o predchádzajúcom vyučovacom procese, kultúre a spoločenskom živote v obci.

Nové podmienky pre vzdelávanie boli až po štátnom prevrate. Vybudovala sa nová rímsko – katolícka ľudová škola s dvoma triedami a ľudovým bytom. Dňa 29. mája 1921 bol položený základný kameň a 29. septembra 1921 bola škola odovzdaná do užívania. V roku 1923 školu navštevovalo 72 žiakov. Úlohou učiteľa v obci bolo nielen vyučovanie, ale aj organizovanie spoločenského a kultúrneho života v obci.

V roku 1924 bola založená ľudová obecná knižnica, ktorá mala 50 zväzkov.

1. decembra 1924 Ministerstvo zemědelstva povolilo založenie ľudovej školy hospodárskej s pričlenenou obcou Velušovce a Podhradie.

28. septembra 1941 bolo založené prvé ZRPŠ.

V roku 1977 sa otvorila nová budova školy, čím sa odstránila dvojsmennosť vyučovania. Škola je postavené na samom okraji obce Závada. Má štyri triedy a je vybavené najmodernejšími pomôckami. Chodia do nej len žiaci 1.- 4. ročníka, žiaci 5. - 8. ročníka chodia do ZŠ v Prašiciach.

V roku 1977 sa zrušila malotriedna škola vo Velušovciach a jedna trieda v Podhradí. Žiaci začali chodiť do školy v Závade. V roku 1978 sa celkom zrušila malotriedna škola v Podhradí, takže všetci žiaci zo spádových obcí chodia do školy v Závade.

Do prevádzky v roku 1978 bola daná aj materská škola, umiestnené v budove starej školy. Obytné priestory patriace škole boli zbúrané, triedy sa zrenovovali, bola postavené jedáleň a sociálne miestnosti, kancelária a upravené okolie. Vyučuje sa len jeden ročník, a to len deti, ktoré idú do prvého ročníka.

Žiaci ZŠ na oslave Dňa matiek v roku 2011

 

História školy

"Opis z kroniky"

Prvá ľudová škola v Závade bola postavená v r. 1840 v blízkosti terajšej fary asi 30 krokov od nej na severozápad. Budova dodnes ešte stojí a je obývaná. Býva v nej už len sama dôchodkyňa pani Novotná. Bola to veľmi primitívna škola v jednej triede s rozmermi asi 4 - 5 metrov, tiež bola nízka s malými oknami. V tej dobe tu učil organista, učiteľ Barton, za ním niekoľko rokov Beňo a neskôr Nižňanský. Keďže budova bola nevhodná nie mesiace, ale i viac rokov pominulo bez vyučovania. Po štátnom prevrate nastal nový život. Stará škola, v ktorej sa už 12 rokov nevyučovalo vôbec, bola predaná a vybudovala sa nová rímsko - katolícka ľudová škola o dvoch triedach s učiteľským bytom. Starí ľudia spomínajú, že každá rodina v obci mala prikázané spraviť tehly a to podľa výmeru pôdy a majetku ktorý mala. Počet tehál k veľkosti majetku sa mi nepodarilo zistiť, ale v tom čase surovín na tehlu v gazdovstve bolo dosť. Stavalo sa totiž z tehly nepálenej, pretože inú nepoznali. Všetky staré domy v obci sú z nej stavané. Stavbu novej školy reviedla cirkevná obec Závada s pomocou filiálok, značne prispelo i panstvo H. Stummer podporujúc stavbu hnotne peniazmi i drevom v naturáliách. Celú stavbu viedol miestny farár Eugen Kántor a bola dohotovená za 4 mesiace. Dňa 29.5. 1921 bol položený základný kameň a dňa 29.9. 1921 bola škola odovzdaná do užívania. Prvou učiteľkou tu bola Jolánta Kántorová. Citujem jej zápis zo školskej kroniky " Učila som začas so stiahnutím tried, keďže org. učiteľa tu ešte nebolo, tak som mala len prvý ročník, pretože i 12 ročné deti boli analfabetami. Išlo to sprvoti ťažko a úspech, ktorý sme predsa docielili má základ vo vyučovaní v materinskej reči. Pre vyučovaní inou rečou by tu bola stroskotala veľká snaha učiteľa, jak to aj bolo v tej dobe. Obec naša nie veľká, ani veľmi vzdelaná, ale čisto slovenská."

V roku 1922 bola tu vyvolená ako or. učiteľka slečna Elena Bottková, po niekoľkomesačnom jej učinkovaní zase Richard Malatinský, ktorý sa ovšem tiež čoskoro zriekol stanice. Konečne na pozvanie rím. - kat. školskej stolice prišiel p. Ján Malovecký org. učiteľ, ktorý sa zaviazal trvalejšiu dobu stanicu zadržať.

Založenie ľud. školy hospodárskej

1.XII. 1924 Ministerstv zemedelstva povolilo založenie ľudovej školy hospodárskej s priškolenou obcou Velušovcami a Podhradím (kde sa už 12 rokov nevyučovalo). Keďže sa v Podhradí mala stavať nová škola, ľudová  škola Miniterstva zemedelstva nežiada dochádzku žiakov z Podhradia.

Prvé ZRPŠ

Prvé ZRPŠ bolo založené dňa 28. sept. 1941, podľa platných predpisov. Do výboru bolo zvolených 8 členov. Rodičovské združenie si vzalo do programu podporovať školu v každom smere.

Poštátnenie školy

Podľa nariadenia SNR zo dňa 6.sept. 1944 č. 5, resp. zo dňa 16. mája 1945 č. 34 Sb.n. SNR a výmerom Školského inšp. v Topoľčanoch zo dňa 2. júla 1945 čís 1850/1945 bola vyhlásená tunajšia škola za štátnu ľudovú školu.

V roku 1981 navštevovalo ZŠ 96 deti v ročníkoch 1 - 4. Vyučujúci: Ján Žaťko, Helena Kučerková, Helena Arztová a Anna Godálová. Vedúca PO na škole je s. A. Godálová. Akcie na škole: Zber šípok 200kg, skladanie sľubu iskier - 28 žiakov, posedenie pri jedličke, zber starého papiera - 590 kg, v týždni aktivity zber starého textilu - 670kg, pioniersky sľub - 24 žiakov, program k verejným oslavám MDŽ, SNR a VOSR, športové hry na MDD s cenami za výkony a občerstvením, výlet na Podhradie. Pozdravné zdravice k výročným schôdzam a besedy s členmi: Ľudových milícií, Čsl. armády, účastníkom bojov SNP s Imrichom Tomkom, zaslúžilým členom strany s Rudolfom Ferenčíkom. V akcii jarného upratovania vyčistili žiaci ulice obce od smetia a porozhadzovaných papierov.

V roku 1982

Počet všetkých detí navštevujúcich ZŠ je 97. Sú štyri triedy so samostatnými vyučujúcimi ročníkami a štyrmi vyučujúcimi. Riaditeľ školy je Ján Žaťko, vedúca PO s. Anna Godálová, s. Helena Arztová a s. Helena Kučerková. Vyučujúci proces prebieha v rámci nových učebných osnov. Na verejnom živote sa škola a s ňou PO zúčastňuje aktívne. Pri príležitostiach výročných schôdzí pionieri  poriadajú zdravice, robia program k verejným oslavám MDŽ, VOSR vo všetkých troch obciach. V týždni aktivity so robil zber železného šrotu - 47q. Veľmi pekne si počínali žiaci pri zbere starého papiera - 2100kg, starého textilu - 1700kg a zapojili sa i do zberu šípok. Najlepší zberatelia boli odmenení hodnotnými cenami sádzaním kvetov a šípových kríkov. Na MDD boli žiaci na celodenom výlete na Duchonke, kde sa poriadali rôzne športové hry a turnaje. O občerstvenie detí sa postarali rôzne zložky NF a výbor ZRPŠ. V Júni sa poriadal výlet na Bielu Bukovinu, kde pionieri položili kvety k pomníku padlých partizánov. Zúčastnili sa tiež kladenia vencov pri pomníku padlých v Podhradí a pamätnej tabuli SNP, ktorá je umiestnená na budove bývalej ZŠ tiež zapálenia partizánskej vatry. Pomáhali tiež pri hasení požiaru u Štefkovičových. Všetci žiaci sú organizovaní v PO (Pionierskej organizácii).

V roku 1983

ZŠ navštevuje 90 detí, stav učiteľského zboru ZŠ je nezmenený, vyučuje sa na jednu smenu. Školské a mimoškolské akcie, ktoré sa v rámci školy a PO poriadali. K výročným členským schôdzam zložiek NF pionieri pripravili zdravice. K verejným oslavám MDŽ, VOSR a SNP žiaci nacvičili a predviedli bohatý kultúrny program. Ďalšie akcie ktoré sa poriadali: Pioniersky sľub skladalo 28 pionierov, iskričkový sľub 24 žiakov.

V Elektrokarbone v Topoľčanoch bolo novoročné stretnutie pionierov s pracujúcimi, 17. 2. bol maškarný karneval detí. Boli poriadané besedy s členmi ĽM, najstarším člem strany s.R. Ferenčíkom a príslušníkom ZNB s. S. Golským. Na okresné konferencie pionieri prihotovili upomienkové darčeky. V týždni pracovnej aktivity 17. 4. - 24. 4. pionieri a žiaci odviedli dielo v hodnote 1100 Kčs. Nazbierali 800 kg železného šrotu, 950 kg starého papiera a 420 kg starého textilu. Vcelku odpracovali 3975 hodín. Okrem toho nazbierali 2040 kg papiera - 1632 Kčs, 1800 kg textilu - 1440 Kčs a 56 kg šípok - 336 Kčs. Tiež dávali program k akciám ZPOZ a navštívili chorého s. R. Ferenčíka, zaslúžilého člena strany pri príležitosti 75 - tich narodenín. 29. 10. sa 12 účastníkov zúčastnilo "Pochodu vďaky" na Bielu Bukovinu a Pánsku Javorinu a všetci žiaci navštívili sieň revolučných tradícií vo VU Topoľčany. Na okresnú výtvarnú súťaž "JRD očami detí" a " ZSSR očami detí" bolo zaslaných 30 prác. Pionieri školy sa sústavne starajú o pamätníky SNP na Podhradí.

Známy doterajší riaditelia a učitelia ZŠ:

V pôvodnej škole od r. 1840-učili /Bartoň, Beňo a Nižňanský/

V novovzniknutej škole od roku 1921- Jolantha kantorová, Ján Malovecký, Hrachoský, Gažo, E. Malík a J. Hirner -do r. 1932

Od roku 1933-manželia Rudolf a Valéria Holecovci - potom manželia Suchajovci.

Od roku 1969-manželia Helena a Viktor Arztovi - po ních manželia Helena a Ivan Paulovičovi.

V najnovšej škole od roku 1977- Ján Žaťko,Helena Kučerková, Anna Godálová a Helena Arztová.

Od roku 1993- Godál Milan,Novotná Andrea, Gašparíková Alena, Káčerová Danka a Šimuneová Eleonóra. Poslednými učiteľmi na škole boli -riaditel Godál Milan a Gregušová Erika.

Základná škola v Závade bola dňa: 30. 06. 2012, vyradená zo siete škôl, pre pokles žiakov na 7. Na povinnú školskú dochádzku obec určila školu v Prašíciach vzdialenú cestou 5 km, pešo 1,5 km.