Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Materská škola

História materskej školy

"Opis z kroniky"

V roku 1979 bola daná do prevádzky aj Materská škola, ktorá bola umiestnená v bývalej budove školy. Obytné priestory patriace školi boli zbúrané, triedy sa zrenovovali, bola pristavená jedáleň, sociálne miestnosti, kancelárie a upravené okolie. Vyučuje sa len jeden ročník a to len deti, ktoré idú v nasledujúcom roku do prvého ročníka - predškolská výchova.

V materskej škole bola jedna trieda s 26 deťmi zapísanými na predškolskú výchovu. Riaditeľka bola s. Eva Páleníková a učiteľkou bola Dana Kapustová. Už v tomto období sa organizovali rôzne podujatia ako MDŽ a VOSR.

V roku 1982 materská škola má otvorenú jednu triedu s počtom detí 30. Chodia sem deti zo Závady, Velušoviec i Podhradia, skadiaľ ich rodičia vozia autobusom. V tomto kalendárnom roku sa menili sily. Riaditeľka s. Páleníková sa presťahovala, s. D. Kapustová odišla na materskú dovolenku, za čas zastupovala s. Klobučníková z Velušoviec, tá tiež odišla na materskú dovolenku, teraz ju zastupuje s. Kotešovská z Topoľčian a s. Kišacová z Prašíc. V nasledujúcom roku by sa mali sily na MŠ stabilizovať.

V roku 1983 MŠ m jednu triedu s 32 deťmi od troch do šiestich rokov. V roku 1983 bola znovu zmena vyučujúcich. 24. januára nastúpila po materskej dovolenke s. Kapustová, odišla s. Kotešovská, ktorá bola len na zastupovanie, 4. júla 1983 odišla riaditeľka školy s. Eva Páleníková a 1. septembra nastúpila ako riaditeľka s. Anna Klobučníková.

Akcie, ktoré MŠ poriadala: kultúrny program k MDŽ a VOSR, na miestnom ihrisku poriadala MDD formou hier a športových podujatí a súťaží, a 22. decembra slávnosť pod jedličkou - privítanie Deda Mráza, na ktorej boli prítomní aj rodičia.

 

 

Materská škola

Motýlik  v Závade

 

 

V šk. roku 2011/2012 navštevuje Materskú školu v Závade 14 detí vo vekovom období od 3 do 6 rokov. Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodržiava sa  vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia. Učenie detí v materskej škole je totiž vždy  založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu.

 

Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre. Prostredie našej materskej školy je vhodné pre pozitívne ovplyvňovanie osobnosti dieťaťa.

 

Našou prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť pokladáme, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe.

 

Materská škola Motýlik obohacuje výchovu a vzdelávanie o základné zásady pri ochrane a tvorbe prírody a životného prostredia, o prvky psychohygieny a zdravý spôsob života.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše environmentálne a ekologické aktivity :

 

čistenie a udržiavanie čistoty v okolí materskej školy a v školskom areáli

 

zbieranie liečivých rastlín (lipa, šípky, baza, materina dúška)

 

kŕmenie vtáčikov na školskom dvore

 

turistická prechádzka ku jazierku

 

Aktivity na ochranu a podporu zdravia:

posilňovanie a ochraňovanie organizmu detí dostatkom voľného pohybu na čerstvom vzduchu s optimálnym denných režimom a vhodnými prostriedkami

venovanie pozornosti zdravej výžive, ktorá ovplyvňuje telesné i duševné zdravie detí (ovocné dni), čím sa u detí vytvárajú správne stravovacie návyky

posilňovanie vedomia detí o význame bezpečného správania sa na cestách.

 

 

Záujmové krúžky:

 

Anglický jazyk - vedie raz do týždňa Ing. Eva Addová

 

,, Malý ochranca prírody “ – vedú raz do týždňa pani učiteľky

 

,, Šikovné ručičky“ - vedú raz do týždňa pani učiteľky

 

 

 

Naše kultúrno-spoločnenské aktivity:

výstavka tekvicových strašiakov v MŠ

návšteva bábkovéhbo divadla Dúha v MŠ

návšteva Mikuláša v MŠ

Vianočný týždeň plný prekvapení

detský karneval v MŠ

návšteva 1. ročníka ZŠ

slávnostná akadémia k Medzinárodnému dňu žien

okresné kolo súťaže: ,, Mám básničku na jazýčku“

slávnostná akadémia ku Dňu matiek v kultúrnom dome Závada, Velušovce

týždeň detskej radosti ku Dňu detí, plný zábavy, radosti a športu

výlet na Babicu - Bojná

zapájanie detí do rôznych výtvarných súťaží

prezentácia pohybovej zručnosti detí na festivale pohybu ....

rozlúčková slávnosť s predškolákmi

ukončenie školského roka, poďakovanie rodičom, grilovačka

 

 

Prevádzka MŠ

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7,00 do 16,00 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená na 6 týždňov po dohode

so zákonnými zástupcami detí a zriaďovateľom.

 

Zamestnanci

 

 Riaditeľka MŠ: Marianna Kmeťova

Učiteľka: Simona Zigová

 

Školníčka: Eva Bajzíková

 

 

Kontakt

 

Adresa: Materská škola v Závade

Závada č. 202

955 01 Topoľčany

 

Telefón: 038/53 905 29

Email školy: mszavada@gmail.com

 

 

Deti z MŠ na oslave Dňa matiek

 

 

V školskom roku 2015/2016

navštevuje MŠ v závade 24 detí z toho ,19 zo Závady a 4 z Velušoviec.