Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

        

   Dobrovolný hasičský zbor  po takmer 20 ročnej odmlke začal aktivizovať svoju činnosť.

       Bol urobený prvý krok. Očistila sa členskí základňa a bol zvolený nový veliteľ DHZ.

       Plenárne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závade tento návrh dňa: 25. februáre 2011,

       jednomyseľne schválilo.

       Postupne sa začína ošetrovať a kompletizovať stará technika a inventár, ktorý ešte zostal.

       Prvoradým cieľom je z aktivizovať  činnosť starých členov,ktorý ešte zostali v DHZ a nových prijaťých mladých.

       Veľkým cieľom je pokúsiť sa nadviazať na vynikajúce tradície požiarnikov v obci ešte z čias

       Rakusko-Uhorska,ale aj za bývalého totalitného režimu.

       Postupne rastie členská základňa o nových mladých členov.

      Je zvolený nový výbor.

      DHZ za oktívnej pomoci občanov obce Závada sa podielal na hasení a likvidácii požiaru v osade Záhrada, kde vďaka

      rýchlemu zásahu sa zabránilo obrovským škodám.

      Úloha č. 1 do ďaľších dní: preveriť požiarnu techniku, nacvičíť požiarny útok a účasť v okresnej súťaži družstiev.

     DHZ v závade sa zúžastnil súťaže v Kuzmiciach, ktorá bola 14. júla 2012 aj s medzinárodnou účasťou 5 mužstiev z okresu   

     Prostejov. Dňa 1. septembra 2012 sa zúčastnili súťaže na Ranči pod Babicou v Bojnej. Na oboch súťažiach obstáli veľmi slušne,

     keď za sebou nechali až 5 suťažných mustiev.

     Po VČS dňa 25. 1. 2013 nastali v DHZ dosť radikálne zmeny.Zvýšil sa počet členov, nastali zmeny vo výbore a boli prijaté opatrenia

     na ďaľšie napredovanie. Problémy s materiálno-technickým zabezpečením, však naďalej pretrvávajú. DHZ má prvých čestných

Čestný členovia DHZ Závada: 

                                          Božik Anton nar. v roku 1933

                                          Bajzík Pavol, nar. v roku 1935

          Súčasný členovia DHZ:

                            1.  /revizor/

                            2. Štefkovič František 

                            3.   /veliteľ/

                            4. Greguš  Ján ml.-/preventivár/

                            5. Zelenák Rastislav

                            6. Petruš   Daniel

                            7. Milata   Roman

                            8. Bc. Petruš Marian

                            9. Ing.Mišík Leopold-/predseda/

                          10. Glosová Katarína

                          11. Grznárová  Nikola

                          12. Greguš Ján, st. /ref. pre mládež/

                          13. /Tajomníčka/

                          14. Božik Mário

                          15. Kačmárová  Michaela /ref. pre kultúru/

                          16. Herda Dominik

                          17. Paluš  Peter

                          18. Beňo Tomáš

                          19. Jančeková Natália

                          20. Zubaj Marián /ref. pre organizáciu/

                       21. / pokladník/

                          22. Hilda   Gregušová

                          23. Andrej Greguš

                          24. Kačmárová Ivana

                          25  Zubajová  Zuzana

,                         26. Milata Peter. /revízor/

                          27. Adriána  Štefkovičová

                          28. Lukáš  Bajzík

                          29. Peter   Beňo

 

Rok  2013

Bol pre DHZ veľmi úspešný. Členská základňa sa veľmi pekne

rozrástla. Zabezpečili množstvo akcii, na Veľkonočnú sobotu,

pri stavaní Mája, na fašiangy, pri čistení okolia obce počas dňa Zeme,

počas hodov, pri Silvestrovskej vatre, udržiavaní zelene a techniky, pri

slavení Mikuláša, počas súťaže plavidiel v Tesároch a množstve iných

akcií.Dosiahli veľmi dobré výsledky v súťažiach. V medzinárodnej 8 miesto,

okresnej 3 miesto.

Vo vlastnej režii si zabezpečili a opravili hasičské vozidlo AVIA a striekačku.

 

 


Rok 2014

DHZ Závada sa podujal na náročnejši spôsob organizovania svojej činnosti.

Vo svojej činnosti sa stáva združením s právnou subjektivitou má pridelené

vlastne IČO, má svoj vlastný účeť a bude hospodáriť v jednoduchom učtovníctve.

Na základe zmluvy s obcou bude nahrádzať činnosť OHZ a bude môct žiadať

obec o finančnú podporu vo forme dotácie na príslučný rok na rozvíjanie

svojej činnosti.

Na ostatnej VČS vo februári boli povýšení 2 členovia a  prijatí boli nový členovia

DHZ, hlavne z radou žien. V súčasnosti  počtom svojích aktívnych členov sa

začínanjú presadzovať,ako najpočetnejšia  organizácia v obci.

 

Fotografie z činnosti DHZ budú zverejňované vo fotogalérii!!!

  

OBEC ZÁvada

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  ...................

 

POŽIARNY PORIADOK OBCE

 

Schválené uznesením OZ číslo 3/2011 dňa  29.04.2011

Účinnosť nadobúda dňa : 13.05.2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Závada v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR

 č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti

 na § 36 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva tento

 

POŽIARNY PORIADOK OBCE ZÁVADA

 

Článok 1

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

 

1) Požiare, havárie a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom,haváriám a iným mimoriadnym udalostiampredchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).

 

2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám,

fyzickým osobám – podnikateľom, hasičskej jednotke,  fyzickým osobáma orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi

udalosťami.

 

3) Orgány, obce, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe (zoznam predpisov v prílohe č. 1), z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

 

4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.

 

5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku

s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarminajmä

s Okresným riaditeľstvom Hasičského a Záchranného zboru v Topoľčanoch.

 

 

 - 2 -

 

 

§ 2

Obec

 

1) Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

 

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany

pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť

a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c) zabezpečovať odbornú prípravu členov  obecného hasičského zboru a zamestnancov obce

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave,

f) zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo mimoriadnu udalosť,

g) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

h) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy

v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

i) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

 

2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

 

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku

požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,

d) určuje veliteľa zásahu.

 

3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených

zákonom o ochrane pred požiarmi:

 

a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva

štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ“)

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách

vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym

združením na úseku protipožiarnej ochrany.

 

Článok 2

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci

a jej miestnych častiach

 

§ 3

Obecné zastupiteľstvo

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

 

a) schvaľuje preventivára  požiarnej ochrany obce a veliteľa obecného hasičského zboru ( ďalej len OHZ),

b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,

c) zriaďuje OHZ a určuje mu náplň práce,

- 3 -

 

d) spravuje OHZ, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní

s okresným riaditeľstvom HaZZ, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru,alebo inej mimoriadnej udalosti v obci,

e) odvoláva veliteľa OHZ po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,

f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti OHZ prípadným zaradením

nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,

g) zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,

h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,

i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia

na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:

Ø      obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

Ø      vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov

ochrany pred požiarmi,

Ø      uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa

a členov OHZ ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej

prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách,

živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

Ø      uhrádzania výdavkov spojených s účasťou OHZ na previerkach pripravenosti a previerkových

cvičeniach,

Ø      uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.

l) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 4

Starosta obce

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:

a) schvaľuje plán odbornej prípravy členov OHZ,

b)rozhoduje o účasti „Obecného hasičského zboru“ na previerkach pripravenosti a rozhoduje

o vykonaní previerkového cvičenia,

c) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,

d) požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky (OHZ),

e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

f) rozhoduje o účasti OHZ na previerkach pripravenosti,

g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych

a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva  HaZZ k zamedzeniu pôsobenia

alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,

i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné

nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok obce“, alebo. nesplnila v stanovenej lehote

bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú

pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),

k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,

 

 

- 4 -

 

m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ:

 

Ø      návrh na vymenovanie veliteľa OHZ,

Ø      návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto OHZ,

Ø      návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

Ø      návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,

 

n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,

o) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce

v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

§ 5

Obecný úrad

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b) písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce“,

c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov OHZ,

d) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov OHZ, preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,

e) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,

f) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ

a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,

g) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov OHZ, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce

na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

h) oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny

vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

i) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky

na jeho nehnuteľnosti,

j) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,

k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku

na úseku ochrany pred požiarmi,

l) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,

m) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,

n) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

o) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

p) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ každý požiar, ktorý vznikol na území obce,

q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,

r) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,

s) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

t) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné

pre prácu orgánov obce,

u) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní OHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,

v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

w) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov OHZ,

x) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol

a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch).

y) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach

organizovaných orgánmi štátnej správy,

- 5 -

 

 Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

§ 8

Protipožiarna asistenčná hliadka

 

Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:

- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

je najmä
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom

- pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko  

  možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok.

K týmto činnostiam patrí najmä
a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich  

horľavé látky,
b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky

a  odstraňovanie ich poruchových stavov,
c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, 

brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou 

vzniku požiaru alebo výbuchu,
d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa,   elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
f) spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
g) zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.
 

- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4, môže sa uskutočniť len

v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
 Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch a na iných miestach možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo.
 Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

 Väčší počet osôb je viac ako
a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
 

 

- 6 -

c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

 

1) Protipožiarna asistenčná hliadka:

- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

2) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,

- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo

  vykonávanej činnosti,

- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje,

  a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

3) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pre začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.

4) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.

5) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

 

§ 9

Preventivár požiarnej ochrany obce

 

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto

povinností:

- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,

- školenie kontrolných skupín obce,

- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,

- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

 

§ 10

Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len „veliteľ“)

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

a) spracúva plány odbornej prípravy OHZ na výcvikový rok,

b) zabezpečuje odbornú prípravu členov OHZ,

c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti OHZ,

d) zabezpečuje účasť OHZ na previerkach pripravenosti,

e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti

a pripravenosti OHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,

f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,

g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku

ochrany pred požiarmi,

h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce

na príslušný rok,

- 7 -

 

i) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v  obvode, kde môže dôjsť k haseniu

j) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť OHZ,

l) na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje:

-vykonávanie nepretržitého prieskumu

      -určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,

      -zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov

na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

      -dodržiava zásady prednostného velenia - veliteľ zásahu z OHZ má prednosť pred veliteľom zásahu zo ZHZ /okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa ZHZ/, prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,

      ?-môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa

z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,

      -zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,

      -môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,

      -odvoláva hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,

      -vykonáva obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,

      -spracovanie správy o zásahu.

 

Článok III.

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 11

Povinnosti fyzických osôb

 

1) Fyzická osoba je povinná:

a) zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavalipožiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;

b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarno technických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje zákon o ochrane pred požiarmi, viesť a uchovávať

o ich prevádzkovaní dokumentáciu;

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly

a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol

v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 

- 8 -

 

h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;

i) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii

a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom;

j) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu,

k) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní

a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,

 l) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení,
m) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,
n) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b zákona o ochrane pred požiarmi;

 

2) Fyzická osoba nesmie:

 

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

 

Podrobnosti o úlohách fyzických osôb vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.

o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov

 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku

požiaru

§ 31a

Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi

upravené v osobitných predpisoch, fyzická osoba pri výkone týchto činnosti postupuje tak, aby bola

zabezpečená ochrana pred požiarmi.

§ 31b

Ak ide o činnosti spojene s prevádzkovaním, údržbou a opravou technických zariadení obsahujúcich

horľavé latky, ako aj s odstraňovaním ich poruchových stavov, fyzická osoba

     -vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa potreby

určenými odbornými osobami,

     -zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne

ovplyvňujúcich ich protipožiarnu bezpečnosť alebo ich odstavenie z prevádzky do vykonania nápravy,

     -zabezpečuje pre ne potrebne množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

- 9 -

 

§ 31c

Ak ide o činnosti spojene so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri

ktorých sa používa zváracie zariadenie, brúsiace zariadenie alebo iskriace zariadenie na miestach

s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, fyzická osoba zabezpečuje:

     -výkon zvárania len osobou s platným oprávnením,

     -vykonanie kontroly miesta zvárania a brúsenia pred začatím týchto prac z hľadiska predchádzania

vzniku požiaru, napríklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a dostatočne vetranie,

     -kontrolu miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,

     -potrebne množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

 

§ 31d

Ak ide o činnosti spojene s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo

O činnosti spojene s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, fyzická osoba

     -rozmiestňuje potrebne množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov pred začatím týchto

činnosti,

     -vykonáva pred začatím týchto činnosti úpravu podkladových plôch konštrukcii tak, že ich zbaví iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,

     -dôkladne vetrá uzatvorene priestory a polo uzatvorene priestory pri používaní horľavých lepidiel

alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečne zápalné alebo výbušné koncentrácie podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na ich

aplikáciu,

     -kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu týchto

činnosti, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia

nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dôkladného odvetrania priestorov,

     -kontroluje po skončení týchto činnosti čistotu priestorov a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých

priestorov na bezpečne miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri prací používali, ako aj

pracovne náradie a zariadenia.

§ 31e

 

Ak ide o činnosti spojene so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba

     -oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresne riaditeľstvo na

telefónne číslo 150,

     -sleduje klimatické a poveternostne podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska

protipožiarnej bezpečnosti,

     -ukladá horľavé latky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a Ine skladovane alebo uložene horľavé materiály ani porasty,

     -zabezpečí potrebne množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovne náradie na zabránenie

rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

     -vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

     -po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

§ 31f

 

Ak ide o činnosti spojene so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových

krmovín a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu

     -zabezpečuje prednostný zber obilnín pri, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,

 

 

- 10 -

 

     -zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú

cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,

     -vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim

prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžite použitie zásobu vody najmenej

500 l,

     -zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,

     -dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,

     -udržiava výrobne zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy

v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnene, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

 

 

§ 12

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov

 

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinne dodržiavať ustanovenia vyplývajúce

z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

 

 

§ 13

Pomoc pri zdolávaní požiarov

 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho

šírenia,

c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho

uhasenie,

d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej

jednotky alebo obce,

e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského

a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť

na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,

h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

 

§ 14

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

 

Dodržať ustanovenia § 8 tohto „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb

1)      prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými večnými prostriedkami požiarnej ochrany,

 

 

- 11 -

 

2)ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej

právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom,

správcom) nedohodne inak,

3)podujatie, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

 

§ 15

Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

 

Článok 4

§ 16

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

 

Nepretržite zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje

OHZ príp. protipožiarna hliadka obce.

V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovni požiarov zasahuje podľa potreby

protipožiarna hliadka obce, Okresný Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa

požiarneho poplachového planú okresu.

 

Článok 5

Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru

§ 17

Početný stav Obecného hasičského zboru

 

Pri určovaní počtu členov Obecného hasičského zboru a jeho materialno-technickom vybavení obec

prihliadala najmä na :

1)veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období,

stav pozemných komunikácii a ohrozenie obce povodňami,

2)na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,

3)na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

4)na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom

obvode obce, ktorý je súčasné zásahovým obvodom OHZ,

5)na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas

a nočný čas.

Obecný hasičsky zbor sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného

časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej traja členovia OHZ. V rámci stanoveného počtu môžu  to byť aj zamestnanci, ak sú v OHZ zaradení.

 

Veliteľ Obecného hasičského zboru

a)Meno a priezvisko: 

b)Adresa bydliska:     Závada č. 243

c)telefónne číslo:        0908161287

 

Strojník Obecného hasičského zbor

a)Meno a priezvisko:  Marián Zubaj

b)Adresa bydliska:      Závada č.207

telefónne číslo:

 

Členovia Obecného hasičského zboru : Celkový počet členov OHZ je - 8

 

 

- 12 -

 

§ 18

Vybavenie Obecného hasičského zboru

 

1)  motorové striekačky PPS 12 , PPS  8  

2)hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej latky do vzdialenosti najmenej 100 m,

3)osobné ochranné pracovne prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie

záchranných prac pre každého člena hasičského družstva,

4)vecne prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcii pri zásahu.

 

Článok 6

§ 19

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom

A použiteľnom stave.

1)Prirodzené vodné zdroje :

 

a) potok Slivnica

b) potok Zlavy v osade Záhrada

c) jazierko nad obcou Závada 300m

d) kopané studne pri rodinných domoch

 

2)Umelé vodné zdroje

a) systém  vodojemov –Závada, Podhradie, Prašice

b) priemer potrubia: 100 mm

c) druh hydrantov - nadzemné

d) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu): tvorí súčasť prílohy tohto PPO – situácia   rozmiestnenia funkčných nadzemných hydrantov pre potreby požiarnej ochrany.

 

Článok 7

§ 20

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

 

Úlohy ohlasovne požiarov

1)ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych

udalosti, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu,

2)prenos sprav, informácii a požiadaviek na poskytnutie pomoci územné príslušnému operačnému

stredisku okresného riaditeľstva.

 

Hlavnou ohlasovňou požiarov v pracovnom čase je Obecný úrad Závada

– číslo telefónu038/53903 22     

                   

V mimopracovnom čase   

Meno a priezvisko

Funkcia

Bydlisko

Číslo telefónu

Bc.Marian PETRUŚ.

Starosta obce

       Závada č. 127

0908 755 373

0911 755 373

Lenka  Prosnanová

Administr. Prac. OcU

      Závada č. 152

0911 755 373

Alena  Herdová

Ekonómka OcÚ

       Závada č.152

0911 755 373

Veliteľ OHZ

        Závada č. 243

0908 161 287

 

 

 

 

- 13 -

 

 

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom

„OHLASOVŇA POŽIAROV“.

 

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

1) adresu požiaru,

2) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,

3) rozsah požiaru,

4) ohrozenie osôb,

5) prístupové cesty,

6) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek

    je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

 

Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

 

a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje požiarny poplach:

obecný rozhlas a siréna

b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: telefonicky

 

Miesto, adresy a čísla telefónu :

 

a) starosta obce, admin. prac. a ekonómka OcU , veliteľ OHZ, : (pozri tabuľka)

b) jednotka hasičského a záchranného zboru – 150, 112

c) polícia 158, 112

d) zdravotníci 155, 112

e) plynárne 0850 111 727

f) vodárne 038/5322 254, od 7.00 – 15.00 hod, 038/522 30 65 po 15.00 hod.

g) elektrárne 0800 111 567

h) telekomunikácie - 12129

k) Obvodný úrad - odbor životného prostredia Topoľčany - 038/5325 807

l)  Obvodný úrad odbor civilnej ochrany  a krízového riadenia 038/5433 214,

m) Integrovaný záchranný systém 112

Článok 8

§ 21

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

 

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru

v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.

 

Článok 9

§ 22

Prehľadný situačný plán obce

 

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí so  zakreslením funkčných nadzemných  hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto PPO.

 

 

 

- 14 -

 

Článok 10

§ 23

Náhrada škody

 

Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi  alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo

pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo  fyzickej osoby podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal ??? táto právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme

fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu

škody poskytuje.

 

§ 24

Spoločné a záverečné ustanovenie

 

1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi

a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných

na úseku ochrany pred požiarmi.

2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú

sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy

pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecné záväzného nariadenia obce.

3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie

v súlade s platnou právnou úpravou.

4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo, okrem príloh, ktoré môže podľa aktuálneho stavu zmeniť starostka obce.

5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na webovej stránke

obce. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

6)Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 00.05. 2011

7) Účinnosť nadobúda dňom 13.05.2011

 

V Závade dňa:  29.04.2011

 

                                                                                    Bc. Petruš Marian

                                                                                         starosta obce

 

Prevoz výhliadkovej veže na Javorinu