Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Stanovy urbárskeho spoločenstva

05.03.2014

                                                                             S T A N O V Y

                    Z D R U Ž E N I A  U R B Á R N I K O V  P O Z E M K O V É H O                                  S P O L O Č E N S T V A   O B C E    Z Á V A D A

 

Schválené na riadnom valnom zhromaždení, konanom dňa: 24. februára 1996 so zmenami a doplnkami odsúhlasenými na valnom zhromaždení konanom dňa: 23. februára 2014 podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v  znení neskorších zmien a doplnkov a ich zosúladenia so zákonom č. 97/2013, o pozemkových spoločenstvách po uzatvorení zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti schvaľuje tieto Stanovy.

 

Čl. I.

 

Názov : Združenie urbárnikov obce Závada, pozem. spol.

Sídlo : Závada, 955 01 Topoľčany

 

Čl. II.

Spoločenstvo je právnická osoba a je združením vlastníkov spoluvlastníckych podielov majetku bývalých urbárnikov za účelom spoločného hospodárenia na nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí , vyplývajúcich so spoluvlastníctva so zameraním na hospodárenie v spoločných lesoch a poľnohospodárskych pozemkoch s vykonávaním poľnohospodárskej prvovýroby.

Základom majetku spoločenstva je majetok bývalých urbárnikov (pasienkového spoločenstva) a ich právnych nástupcov obce Závada, určený na plnenie úloh spoločenstva pri užívaní a hospodárení na spoločných nehnuteľnostiach.

Spoločenstvo získava finančné prostriedky z predaja a spracovania drevnej hmoty, verejných zdrojov, prenájmu spoločných nehnuteľností.

Spoločný majetok t.j nehnuteľnosti zapísané na PK vložke č. 1, pod radovým číslom 1-46,kat. úz obce Závada, parc. č.1176,1418,1421,1434,1436,1438, 1441,1443,1445,1456,1457,1469,1551,1753,1899,1900,1914/2,2017,2050,2081,2354,2437,2682,2731,2872,2927/1,3014/1,3027,3118,3319,3351,3377/1a2,3451/1až4,3528/4,3590/3530/,160,161,203,204,444,480,1485,2159,2495/4,2867,39,65,66,150,154,162,640,822,827,837,850,932,976,977,1028,1031,1091,1100,1172,1304,1414,1416,1420,1435,1439,1553,1554,1754,1808,1827,1828,1830,1860,1862,2015,2016,2032,2078,2248,2496,2498,2508,2510,2806,3183 a 3342 vo výmere 153 ha 0963 m2, časť zapísané na LV č. 884. Spoločný les, zapísaný vo vložke č. 260, kat. úz. Podhradie parc. č. 3386,3360,3363,3381,3390 a 3391 má výmeru 45 ha 0977 m2, a ostatné plochy zapísané vo vložke č.323, parc. č. .2082, vložka č. 471, parc. č.1417, vložka č.866, parc. č.1606, kat. úz. Obce Závada, vložka č. 556,parc. č.3441/2 a parc. č.3445/2, kat. úz. Obce Podhradie vo výmere 29 ha 2336 m2. Rozdelené na 3984 podielov v kat. obce Závada a 3748 v kat. obce Podhradie, vypočítaných podľa spoločného výberového menovateľa, je nedeliteľné, nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov, takže ani vyčlenenie podľa veľkosti podielu na samostatné hospodárenie člena nie je prípustné. Spoločenstvo vykonáva aj iné činnosti v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré si vopred schváli .

ČI.III.

Členstvo v spoločenstve

 

1./ Členmi spoločenstva môžu byť len vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a to:

a./ Dodnes žijúci majitelia spoluvlastníckych podielov združenia urbárnikov obce Závada.

b./ dediči po bývalých urbárskych spoluvlastníkoch,

c./ ostatný spoluvlastníci, ktorí nadobudli vlastníctvo k spoločným nehnuteľnostiam kúpnou zmluvou, darovaním resp. vydržaním podľa osobitných právnych predpisov.

2./ Členstvo vzniká alebo zaniká prechodom alebo prevodom spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti.

3./ Pri prevode alebo prechode spoluvlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti v súlade s platnou právnou úpravou a z nej vychádzajúcej zmluvy o založení spoločenstva zakázané drobiť spoluvlastnícke podiely ak   novovzniknutý spoluvlastnícky podiel bude mať výmeru menšiu ako 2000 m2.

Ak vznikli spoluvlastnícke podiely také, na ktoré pripadá výmera menšia ako 2000 m2, ešte pred založením spoločenstva, týmto nie je členstvo v spoločenstve dotknuté.

4./ Pri prevode spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti majú členovia spoločenstva predkupné právo v súlade s ustanovením § 140 Občianskeho zákonníka , ďalej len OZ, to neplatí pri prevode vlastníckeho práva na blízku osobu, § 116 a 117 OZ.

Je vecou predávajúceho spoluvlastníka , ktorému spoluvlastníkovi predá svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti, v prípade prevodu vlastníckeho práva na tretie osoby je podielový spoluvlastník povinný ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel na predaj „Výboru urbárskeho spoločenstva“, ktoré ponuku na predaj predloží na jednanie zhromaždenia.

5./ Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu spravuje Slovenský pozemkový fond. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastnícke právo nie je v KN evidované, ako i ku ktorým vlastnícke právo nie je preukázané.

Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dnom rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN.

6./ Členstvo v spoločenstve zaniká:

- smrťou podielového spoluvlastníka,

-vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho,

-zánikom vlastníckeho práva člena.

 

 

ČI. IV.

Základné práva a povinnosti člena spoločenstva

1./ Medzi základné práva člena spoločenstva patrí:

- právo podieľať sa na činnosti orgánov spoločenstva najme právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, podieľať sa na rozhodovaní o otázkach spoločenstva o spôsobe hospodárenia, o využívaní spoločného majetku, jeho rozvoji a zveľaďovaní a o spôsobe nakladania s majetkom.

2./ Člen spoločenstva je povinný podieľať sa na vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu zámerov spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.

3./ Za záväzky voči iným osobám ručia spoločníci spoločne a nerozdielne

Čl. V.
Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

Orgánmi spoločenstva sú:

a/zhromaždenie
b/ výbor
c/ dozorná rada

d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva.

3. Členov výboru, členov dozornej rady volí zhromaždenie na obdobie štyroch rokov.

4. Voľby orgánov spoločenstva: členov výboru a členov dozornej rady sa uskutočnia tajným hlasovaním, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
Na zvolenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov z počtu všetkých vlastniacich podielov členov.
Odvolanie predsedu, člena výboru, alebo člena kontrolnej komisie sa uskutoční na návrh výboru alebo členov spoločenstva, ak za návrh hlasovala na zhromaždení nadpolovičná väčšina všetkých hlasov. Hlasovanie sa uskutoční tajným, alebo verejným hlasovaním podľa rozhodnutia zhromaždenia.


Čl. VI.
Zhromaždenie:


1.
a/ je najvyšším orgánom spoločenstva a rozhoduje o všetkých závažných hospodárskych a organizačných záležitostiach spoločenstva:

b/ volí a odvoláva:
- členov orgánov spoločenstva t.j. výboru spoločenstva, dozornej rady a iných orgánov spoločenstva zriadených zmluvou o spoločenstve,

c/ schvaľuje:

-zmluvu o spoločenstve a jej zmeny a doplnky,
- stanovy spoločenstva, organizačný, hlasovací a volebný poriadok a ich zmeny,

- oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z.
- správu o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,
- ročnú účtovnú závierku,
- ročnú správu dozornej rady,
- prevody nehnuteľného majetku spoločenstva ako právnickej osoby,
- rozdelenie zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
- smernicu pre predaj úžitkového a palivového dreva členom spoločenstva,

-rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,

-rozhodovanie o zrušení spoločenstva,

-rozhodovanie o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva,

2. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov a to pri:

-schvaľovaní zmluvy o spoločenstve a jej doplnkov,

- pri voľbe a odvolaní členov orgánov spoločenstva

-schvaľovaní stanov spoločenstva a ich zmenách,

-rozhodovaní o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,

-rozhodovaní o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,

-rozhodovať o zrušení spoločenstva,

- v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje SPF,


3. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia,

4. Výbor spoločenstva zvoláva valné zhromaždenie jedenkrát do roka, najneskôr do 30. marca a v jeho programe musí byť zhodnotenie činnosti spoločenstva za celý predchádzajúci rok.

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú na zasadnutí prítomní členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov počítaných podľa podielov.

Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia, každý člen spoločenstva môže hlasovať, len na jednej z čiastkových schôdzí, pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy zo všetkých čiastkových schôdzí.

Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dva krát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, korí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. O mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasou prítomných členov spoločenstva.

Zhromaždenie nemôže rozhodovať na mimoriadnom zasadnutí o veciach:

-schvaľovaní zmluvy o spoločenstve a jej doplnkov,

- pri voľbe a odvolaní členov orgánov spoločenstva,

-schvaľovaní stanov spoločenstva a ich zmenách,

-rozhodovaní o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,

-rozhodovaní o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,

-rozhodovať o zrušení spoločenstva,


 


 

Čl. VII.
Výbor spoločenstva

 

-je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva, riadi činnosť spoločenstva medzi zasadnutiami zhromaždenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. pozemkových spoločenstvách, zo zmluvy o založení spoločenstva a z týchto stanov.

-zodpovedá valnému zhromaždeniu za riadne hospodárenie a za účelové vynakladanie finančných prostriedkov spoločnosti,

- rieši bežné otázky v činnosti spoločenstva a kontroluje stav plnenia úloh uložených zhromaždením, je oprávnený rozhodovať aj o nadobudnutí investičného majetku a to len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, ktorého obstarávacia cena je najviac 10.000 Eur/vec, s výnimkou havarijných a mimoriadnych situácií, o dlhodobých nákladoch a investíciách rozhoduje zhromaždenie, ktoré má výlučnú kompetenciu rozhodovať tiež o prebytkoch a schodkoch spoločenstva,

-výbor zvoláva najmenej jedenkrát do roka zasadnutie zhromaždenia,

- je kompetentný pri prenájme poľnohospodárskej pôdy pre intenzívne poľnohospodárske účely (vrátane hospodárskeho dvora) a ďalej za prenájom ostatných pozemkov do výmery 1 ha a v tomto smere uzatvára príslušné zmluvy. Predkladá valnému zhromaždeniu návrh zmluvy o prenájme výkonu práva poľovníctva a po jej odsúhlasení uzatvára príslušnú zmluvu.

-podáva zhromaždeniu správy o plnení úloh a hospodárskych výsledkoch za
uplynulé obdobie s návrhmi na opatrenia v ďalšej činnosti spoločenstva,

-pripravuje návrhy stanov, organizačného, hlasovacieho a volebného poriadku, prípadne ich zmien a predkladá ich na schválenie zhromaždeniu,

-schvaľuje vnútorné predpisy spoločenstva ( napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.).

-na svojom prvom zasadnutí si novozvolený výbor zvolí predsedu, ostatní členovia výboru a náhradníci sú poverení úlohami tak, aby bola medzi nimi zabezpečená účelná deľba práce a boli využité ich schopnosti na prácu v prospech spoločenstva,

-za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň jedného člena výboru,

-rokovanie výboru zvoláva a bežnú činnosť spoločenstva organizuje a riadi predseda spoločenstva, ktorého v prípade jeho neprítomnosti zastupuje
člen výboru zapísaný v registri, to platí aj pre prípad vzdania sa funkcie predsedu.

-úlohy spojené s organizáciou rokovaní výboru, vypracovaním zápisnice
z ich rokovaní, ako aj ďalších súvisiacich úkonov a administratívnych prác vyplývajúcich z činnosti výboru zabezpečuje určený člen výboru zapísaný v registri, ktorý zároveň vedie evidenciu členov spoločenstva a ich majetkové podiely, na základe príslušných rozhodnutí vykonáva ich zmeny, a uschováva
všetky písomnosti súvisiace s činnosťou spoločenstva, s výnimkou uzatvorených zmlúv, ktoré uschováva predseda. Zároveň má oprávnenie spolu podpisovať písomné doklady spoločenstva,

Celú administratívnu prácu a agendu došlej a odoslanej pošty, osobnú a mzdovú agendu, finančnú a pokladničnú prácu s pokladničným limitom do 500 Eur, vedenie agendy odberateľov a dodávateľov, vedenie účtovníctva s využitím počítačovej techniky zabezpečuje zamestnanec spoločenstva zaradený na úseku ekonomickom, ktorý nemusí byť členom výboru.
Ďalej spolu podpisuje bankové a finančné doklady, má hmotnú zodpovednosť za zverené veci a ceniny podľa dohody o hmotnej zodpovednosti, dbá o to, aby sa platobné záležitosti vybavovali formou bezhotovostného styku a načas,
-v spolupráci s predsedom spoločenstva spravuje jeho hnuteľný a nehnuteľný majetok a vedie o ňom príslušnú evidenciu, všetky zmeny týkajúce sa spoločenstva, finančné operácie a pod., ktoré mu vyplývajú z náplne práce môže vykonávať len na základe platných právnych dokladov o ktorých vedie osobitný protokol, zodpovedá za odvody daní a poistného a zároveň vedie evidenciu pohľadávok a záväzkov o ktorých pravidelne najmenej raz týždenne informuje predsedu spoločenstva.

-člen výboru môže dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.

-výbor sa schádza aspoň 1 x za štvrťrok.

- ak sa člen výboru, trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní riadneho zasadania výboru v priebehu medzi zhromaždeniami (ide o obdobie jedného roka), predloží výbor valnému zhromaždeniu návrh na jeho odvolanie z funkcie člena výboru.


Čl. VIII.
Dozorná rada

 

- je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov,

-zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu,

- má najmenej troch členov a jedného náhradníka, z ktorých jeden môže byť zvolený aj z nečlenov spoločenstva / predseda je vždy člen spoločenstva /,

-má právo zvolať valné zhromaždenie, ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku majiteľov spoluvlastníckych podielov spoločenstva, alebo ak je podozrenie ,že došlo k porušeniu zákona č. 97/2013 Z.z. , alebo porušenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy o spoločenstve resp. stanov spoločenstva, dozorná rada má v tomto prípade povinnosti výboru podľa § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z.

-členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore, na rokovaniach výboru sa zúčastňuje predseda dozornej rady

-na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady, ktorého volí dozorná rada z členov dozornej rady,

-členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.


Čl. IX.
Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:
- ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností stane jeden vlastník,

-dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, alebo dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
-zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
- rozhodnutím zhromaždenia
Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.


Čl. X.
Záverečné ustanovenie

 

1. Tieto stanovy môže meniť, doplňovať alebo prijať stanovy nové, len zhromaždenie podľa návrhov a pripomienok členov spoločenstva, podaných výboru najmenej tri mesiace pred zhromaždením, ktoré ich má prerokovať.

2. Prijatím týchto stanov, strácajú platnosť stanovy združenia urbárnikov obce Závada, pozemkového spoločenstva , schválené na valnom zhromaždení dňa: 24. februára 1996

3. Tieto stanovy boli schválené na zhromaždení dňa: 23. februára 2014 počtom hlasov predstavujúcich 95% z celkového počtu všetkých hlasov.

 

 

 

.................................................... .............................................................

Predseda spoločenstva člen výboru

 


 

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018