Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

02.06.2017

 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

Obecné zastupiteľstvo v Závade vyhlásilo svojim uznesením č. 118/2017 zo dňa 30.05.2017 v zmysle ustanovenia § 18, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Závada na 24.08.2017 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade.

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

1.      ukončené minimálne úplne stredoškolské vzdelanie,

2.      vítaná znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,

3.      spôsobilosť na právne úkony,

4.      bezúhonnosť.

 

Požadované údaje a prílohy prihlášky:

1.      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón,

2.      profesijný životopis,

3.      výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

4.      fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

5.      čestné prehlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony,

6.      písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Závade.

 

Ďalšie informácie:

 

Písomnú prihláškus požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ môžu kandidáti zaslať poštou na adresu Obec Závada, Závada 152, 955 01 Topoľčany alebo osobne do podateľne Obecného úradu Závada. Termín doručenia prihlášky: do 10.08.2017 do 12:00 hod.

 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 01. októbra 2017, t. j. dňom nasledujúcom po dni skočenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Je to deň nástupu do práce.

 

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,07 úväzku pracovného času.

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce.

 

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

V Závade, dňa 30.05.2017

Separovanie po novom

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

Zber textílii

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Závada

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča

Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva