Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Závada

02.03.2016

 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závada, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Závada na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 64/2016, v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

Parcelu č. KN – C 31zastavané plochy a nádvoria o výmere 5,467 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Závada.

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Bc. Kvetoslava Lukačovičová a manž. Lukáš, Závada 231, 955 01 Topoľčany

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Vyrovnanie priľahlého pozemku.

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

-          na úradnej tabuli obce Závada odo dňa 02.03.2016

-          na internetovej stránke www.obeczavada.ocu.sk/skodo dňa 02.03.2016

Separovanie po novom

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

Zber textílii

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Závada

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča

Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva